Lopende projecten

TrafVic Kids

Ontwikkelen van specialistische hulp (behandelingen) voor kinderen en jongeren die een dierbare verloren hebben in een verkeersongeluk.

Naschoolse dagbehandeling 

Draaiboek voor constituering van een voorziening voor NSD 2.0 en implementatie van de werkzame principes wat betreft vraaggerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid.

Pleegzorg doen we samen

Webinar "Samenwerken werkt!" - Hoe kan je ouders en de pleegouders meer laten samenwerken rondom de opvoeding van het kind.

Congresdag bestaande uit een theaterlezing en een workshop voor alle medewerkers die betrokken zijn bij pleegzorg.

Informerend en inspirerend magazine waarin belangrijke resultaten worden gedeeld.

Meerjarenplan JongWijs 2023 - 2025

Versterken en ondersteunen van het netwerk

Inspraak voor jongeren op lokaal niveau

Belangenbehartiging op regionaal en landelijk niveau

Verslavingspreventie via chat en social media

Chat jongeren sterk tegen verslaving - Opzetten van een online campagne. Met deze content kan het team jongeren te bereiken met preventieve boodschappen over verslaving, en hen uit te nodigen voor een gesprek op de chat hierover.

De gruwelijke Griezeltest

Het amateur voorlees-toneelproject voor kinderen

Camouflage 

Lespakket bij korte film over huiselijk geweld dat ingezet kan worden op scholen om het thema van huiselijk geweld bespreekbaar te maken en voorlichting te geven over dit onderwerp.

ScConnect

Platform voor vrijwillige thuismentoren die zich inzetten voor gelijke kansen in het onderwijs voor kansarme kinderen.

 

SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons