Criteria voor toekenning van middelen

1.   Subsidieaanvragen moeten voldoen aan de doelstellingen van beide fondsen inzake de aanvraag.

2. De activiteit waarvoor gelden worden gevraagd moet een aantoonbare waarde hebben voor de inhoudelijke ontwikkeling en kennisdeling t.a.v. (sociale) netwerken rond kinderen, jongeren en gezinnen, gericht op het terrein van zorg-, hulp- en dienstverlening aan deze doelgroep. (Beide fondsen richten zich op de doelgroep 0-23 jarigen.)

3. De regels van overige financiers of subsidiegevers (bv. Ministeries van VWS, OC&W en SZW, gemeenten etc.) moeten toelaten dat de activiteiten geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door de SOD en/of K&O-Fie van der Hoop fonds.

4. De financiering van (deel)projecten vindt plaats op basis van cofinanciering. De (voorlopige) toewijzing van middelen geschiedt op basis van het aantoonbaar rond krijgen van de gehele financiering van het (deel)project.

5. De subsidieaanvraag moet voldoende gemotiveerd zijn en de aangevraagde gelden moeten goed kunnen worden verantwoord.

6. Beide fondsen bieden de mogelijkheid om activiteiten tijdelijk te financieren. Deze moeten dan wel tot een product of resultaat leiden dat goed te beoordelen is, bijvoorbeeld door een uitgebrachte publicatie of film, een onderzoeksrapport of verslag. Het gaat dus niet om facilitaire zaken en reguliere middelen.

7. Als de fondsen een initiatief (mee) financieren, kan het bestuur vragen om het instellen van een begeleidingscommissie. Hiervoor kan zij personen aanwijzen en/of eisen stellen met betrekking tot de begeleiding en de toetsing.

8. In elke subsidieaanvraag moet worden aangegeven of er andere instanties of organisaties benaderd zijn die (ook) geacht worden deze activiteiten, waarvoor de subsidieaanvraag wordt ingediend, mede te subsidiëren c.q. te financieren.

9. Na overleg met de aanvrager geldt verder:

  • Toegekende bedragen die niet (volledig) worden ingezet voor het aangegeven doel, dienen te worden teruggestort;
  • Wanneer de betreffende instelling het (restant)bedrag wil gebruiken voor andere doeleinden, moet daarvoor een nieuwe aanvraag worden ingediend;
  • Aanvragen die 25% van het jaarlijks door de fondsen te besteden subsidiebudget te boven gaan, zullen in principe niet (volledig) worden gehonoreerd.
  • Een project dient na ontvangst van de eerste bijdrage binnen twee jaar te zijn afgerond.
  • Het project dient beschikbaar voor verschijning te zijn of te delen met andere organisaties.
SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons