Criteria voor toekenning van middelen

1. De activiteit waarvoor gelden worden gevraagd moet een aantoonbare waarde hebben voor de inhoudelijke ontwikkeling en kennisdeling t.a.v. (sociale) netwerken rond kinderen, jongeren en gezinnen, gericht op het terrein van zorg-, hulp- en dienstverlening aan deze doelgroep. (Beide fondsen richten zich op de doelgroep 0-23 jarigen.)

2. De omvang van het voor subsidiering beschikbare budget wordt jaarlijks voor beide fondsen vastgesteld op basis van de resultaten van de jaarrekeningen over het voorgaande boekjaar.

3. De regels van overige financiers of subsidiegevers (bv. Ministeries van VWS, OC&W en SZW, gemeenten etc.) moeten toelaten dat de activiteiten geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door de SOD en/of K&O-Fie van der Hoop fonds.

4. De financiering van (deel)projecten vindt bij voorkeur plaats op basis van cofinanciering. De (voorlopige) toewijzing van middelen geschiedt op basis van het aantoonbaar rond krijgen van de gehele financiering van het (deel)project.

5. De subsidieaanvraag moet voldoende gemotiveerd zijn en de aangevraagde gelden moeten goed kunnen worden verantwoord.

6. Beide fondsen bieden de mogelijkheid om activiteiten tijdelijk te financieren. Deze moeten dan wel tot een product of resultaat leiden dat goed te beoordelen is, bijvoorbeeld door een uitgebrachte publicatie of film, een onderzoeksrapport of verslag.

7. Als de fondsen een initiatief (mee) financieren, dan kan het bestuur eisen stellen aan de samenstelling en taakstelling van een begeleidingscommissie, bijvoorbeeld door hiervoor zelf personen aan te wijzen en/of eisen te stellen met betrekking tot de begeleiding en de toetsing.

8. In elke subsidieaanvraag moet worden aangegeven of er andere instanties of organisaties benaderd zijn die (ook) geacht worden dergelijke activiteiten, waarvoor de subsidieaanvraag wordt ingediend, te subsidiëren c.q. te financieren.

9.  Subsidieaanvragen moeten voldoen aan de eisen die beide fondsen stellen inzake de aanvraag (zie website en aanvraagformulier).

10. Subsidieaanvragen worden bij voorkeur ingediend voor 1 maart en voor 1 oktober. Het bestuur bepaalt in hoeverre aanvragen ook tussentijds in behandeling worden genomen. De mate van urgentie wordt door het bestuur bepaald. 

11. Na overleg met de aanvrager geldt verder:

  • Toegekende bedragen die niet (volledig) worden ingezet voor het aangegeven doel, dienen te worden teruggestort;
  • Wanneer de betreffende instelling het (restant)bedrag wil gebruiken voor andere doeleinden, moet daarvoor een nieuwe aanvraag worden ingediend;
  • Aanvragen die 25% van het jaarlijks door de fondsen te besteden subsidiebudget te boven gaan, zullen in principe niet (volledig) worden gehonoreerd.
  • Een project dient na ontvangst van de eerste bijdrage binnen twee jaar te zijn afgerond.
SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons