Aanvraagformulier financiering - Stap 2

Algemene gegevens instelling
Naam instelling
Contactpersoon
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Plaatsnaam
Telefoonnummer
E-mailadres
 
Website
Uw aanvraag
Wat is het doel van het project?
Wat is de doelgroep van het project?
Geef een indicatie de grootte van de doelgroep
Geef een indicatie van de leeftijd van de doelgroep
Is de doelgroep zelf actief in de planvorming en/of uitvoering van het project?
Zo ja, hoe?
Geef een omschrijving van het project waarvoor u een eventuele bijdrage van de stichting Ontwikkelingsfonds Daghulp Jeugd wilt gebruiken?
Wat voegt uw project toe aan bestaande intiatieven op dit gebied?
Wat is het beoogd resultaat van het project?
(Graag een zo concreet mogelijk omschrijving)
Is er een concreet eindproduct voorzien, bijvoorbeeld een publicatie, video of website?
Zo ja, wat?
Op welke wijze legt u verantwoording af t.a.v. de realisatie van het eindproduct?
Hoe is de looptijd van het project gepland?
Begindatum
Einddatum
Publiciteit
De SOD / Fie fondsen verbinden aan de toekenning van projectgelden de voorwaarden dat bij publicaties, in of op eindproducten de naam van het SOD als financier vermeld wordt.
Financiering
Wat zijn de totale kosten van het project?
(Graag een specificatie , eventueel in een apart bestand)
Specificatie
Specificatie
 
Is de organisatie bereid en in staat om continuiteit te geven aan dit initiatief?
Wat is uw eigen bijdrage aan de kosten van het project?
Overige gegevens of bijzonderheden die voor de beoordeling van uw aanvraag van belang kunnen zijn.
Overige informatie die u ons kunt sturen
Statuten
 
Kopie inschrijving Kamer van Koophandel
 
Recent inhoudelijk en financieel jaarverslag
(inclusief een recente balans van bezittingen en schulden)
 
Recente exploitatierekening
(hieruit moet blijken van wie contributies, subsidies, retributies en dergelijk verkregen worden; eventueel ook het aantal leden en de hoogte van de contributies)
 
Begroting van de activiteiten
(Inclusief eventuele offertes)
 
SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma’s dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties.
Doe een aanvraag Bekijk de projecten Steun ons